VA stemrecht toekennen aan de winstaandelen, heeft elk winstaandeel maximaal

VA stemrecht toekennen aan de winstaandelen, heeft elk winstaandeel maximaal één stem. De houders van effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, mogen in geen geval meer stemmen worden toe-gekend dan de helft van het aantal dat toegekend is aan de aandelen die het kapitaal wel vertegenwoordigen. Bij de stemming kunnen zij niet worden aangerekend voor meer dan tweederden van het aantal stemmen uitgebracht door aandelen die het kapitaal wel vertegenwoordigen. 331. Bij een CVBA en CVOA kan het stemrecht vrij in de statuten geregeld worden. Ontbreekt een dergelijke regeling, dan geeft elk aandeel geld nodig recht op één stem. De statuten kunnen echter aan bepaalde vennoten of categorieën van vennoten meerdere stemmen toekennen bijvoorbeeld in functie van hun leeftijd. 4. 2. StembeperkingenA. Statutaire stembeperking332. De statuten van een NV, Comm. VA of BVBA kunnen bepalen dat niemand aan de stemming kan deelnemen voor meer dan éénvijfde van het aantal stemmen verbon¬den aan de effecten in hun geheel of voor meer dan tweevijfden van het aantal stemmen verbonden aan de effecten die op die vergadering vertegenwoordigd zijn. 333. Deze beperking was vroeger imperatief door de wet opgelegd. Vennootschappen, die deze bepaling in hun statuten hadden overgenomen en ze willen behouden, dienden dit door de algemene vergadering te laten bekrachtigen. Deze stemkrachtbeperking kan ook nu nog in de statuten opgenomen worden, op voor-waarde krediet dat de beperking geldt voor alle aandeelhouders, ongeacht de aard van de effecten waarmee men stemt. 334. Er kan in de CVBA en CVOA ook een stemkrachtbeperking ingevoerd worden waarbij het stemrecht bij de uitoefening beperkt wordt naar analogie met de beperking in de NV of BVBA. Wanneer een aandeelhouder op de algemene vergadering ook optreedt als volmachtdra- ger van een andere aandeelhouder, dan spelen beide beperkingen voor de som van de aandelen. B. Conventionele beperking335. De reeds in de praktijk bestaande aandeelhoudersovereenkomsten werden medio 1991 wettelijk bekrachtigd. In dergelijke conventies kunnen de aandeelhouders, naast andere zaken, de uitoefening van het stemrecht regelen. Een dergelijlce overeenkomst moet beperkt zijn in de tijd en gerechtvaardigd door het belang van de vennootschap.